Általános szerződési feltételek

Kérünk, hogy megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az 'Általános szerződési feltételek'-et és szolgáltatásainkat tartalmazó dokumentumot és kizárólag akkor vegye igénybe honlapunk szolgáltatásait, ha azokkal maradéktalanul egyetért! 

 Üzemeltetői adatok

 Cégnév: Conwell Kft. 

 Székhely: 1038 Budapest, Szentháromság u. 15 

 Telephely: 1031 Budapest, Mészkő u. 23 

 Levelezési cím: 1038 Budapest, Szentháromság u. 15 

 Adószám: 23077551-2-41

 Cégjegyzék szám: 01-09-951860 

 A nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság 

 Kereskedelmi tevékenység bejelentési száma: 4775’08, II/-2723/2/2014 

 A nyilvántartó jegyző: Kiss Anita 

 Tevékenység gyakorlásának hatósági engedély száma: 01-09-951860/12144 

Bankszámlaszám: CIB Bank 10700495-70302615-51100005 

 Elektronikus elérhetőség: info@napviragszappan.hu 

 Telefonos elérhetőség: +36303182917; +36305803117 

 A tárhely-szolgáltató neve: Dotroll Kft. 

A tárhely-szolgáltató címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. 

 A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@dotroll.com A tárhely-szolgáltató weboldala: www.dotroll.com

A honlap-szolgáltató neve (landing pages): Bitrix ltd. 

A honlap-szolgáltató címe: Headquarters 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314 USA

A honlap-szolgáltató e-mail címe: info@bitrix24.com

 A honlap-szolgáltató weboldala: www.bitrix24.com

A honlap-szolgáltató neve (Megrendelő form) : Netlight Cosulting Kft

 A honlap-szolgáltató címe: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12 B ép.

 A honlap-szolgáltató e-mail címe: hello@salesform.hu

 A honlap-szolgáltató weboldala: www.SalesForm.hu

Szerződéskötés 

 A Conwell Kft. és a megrendelő között nem köttetik írásbeli szerződés. A szerződéskötés ráutaló magatartással történik, szerződéskötésnek minősül ezáltal minden telefonon (szóban), e-mail-en és a www.napvirag.hu weboldalon keresztül elküldött és leadott megrendelés. Mindkét fél érdekében kérjük, hogy megrendelését lehetőség szerint írott formában (e-mail, vagy az internetes honlapon keresztül írásban) juttassa el hozzánk! A megállapodás nyelve: magyar. A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül. A megrendelés útján létrejött szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a Vásárló kérésére utólagosan nem hozzáférhető. 

 A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza. A szerződés tárgya a Conwell Kft. www.napvirag.hu internetes áruházában található valamennyi árucikk, melyek jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásokból tudhatók meg. Az árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek megjelenése a valóságban eltérhet ezektől.

Garanciális feltételek 

 A vevőhöz hibásan, sérülten érkező termékek helyett cégünk hibátlan csere-terméket küld saját költségére az eredeti megrendelésben szereplővel megegyező termék formájában, vagy amennyiben az idő közben elfogyott a raktárkészletből, egy, a vevővel egyeztetett termék formájában, azonos értékben. 

Amennyiben cégünk nem a megrendelt árut küldi el a vevőnek, azt a vevő írásbeli értesítését követően szintén cégünk költségére megküldjük vevő részére. Ha vevő a megrendelésben szereplő termékeket kapja kézhez, mégis cserét szeretne kérni, erre is lehetőséget biztosítunk, de ez esetben az eredetileg kiküldött termék cégünkhöz való visszajuttatásának költsége, és a cseretermék vevőhöz való eljuttatásának költsége is vevőt terheli. 

Amennyiben bármilyen okból nem elégedett a megvásárolt termékkel, postai úton küldje vissza nekünk, a termék legalább 50%-os maradványát a vásárlástól számított 30 napon belül, melyre 100%-os azonnali pénz visszafizetési garanciát vállalunk. Csak a termék vételárát térítjük meg, az esetlegesen felmerült postázási költséget nem. A garancia kizárólag a vásárlásról szóló nyugta#slszámla bemutatásával érvényesíthető. Kérjük, az ilyen eseteket írásban jelezzék kapcsolattartónknak (megadott elérhetőségeinken: e-mail, honlap), aki felveszi a kapcsolatot Önökkel a további ügyintézéssel és egyeztetéssel! 

 A vevő által nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból eredő, a terméken történt meghibásodásért, sérülésekért cégünk nem vállal felelősséget és nem biztosít csereterméket, sem pénzbeli visszatérítést.

Elállási jog 

 A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. 

 Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát ajánlott levélben köteles eljuttatni az alábbi címre: Conwell Kft. 1038 Budapest, Szentháromság u. 15.  A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen: - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak; - olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §) Ehhez a Vásárló felhasználhatja a lentebb található elállási formanyomtatványt, amely formai szempontból nem kötelező. Az elállás / felmondás joghatásai Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 

 A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A vásárló köteles számunkra a terméket, a termékről kiállított számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a fuvarozási költséget – a vásárló viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Elállási nyilatkozat formanyomtatvány Címzett: Conwell Kft. 1038 Budapest, Szentháromság u. 15 Magyarország Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: - Termék/ek: - Rendelés dátuma: - Vásárló teljes neve: - Vásárló címe: Vásárló aláírása: Kelt:

Kellékszavatosság 

 A vásárló a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 Termékszavatosság 

 Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. T

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jogérvényesítés

 A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz: 

 Írásban: 

A Szolgáltató postacímére eljuttatott postai küldeménnyel.

 E-mailben: 

A napviragszappan@gmail.com e-mail címre megküldött elektronikus levélben. A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el. 

 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Fogyasztóvédelmi hatóság: 

A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.  

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 

 Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

 Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31 

Online megkötött adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezése esetén felmerülő kérdésekkel forduljon ide bizalommal: 

Magyar Online Vitarendezési Kapcsolattartó Pont: 

 E-mail: onlinevita@bkik.hu 

 Telefon: +36-1-488-2033 

 Bírósági eljárás: 

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrend tartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. 

 ODR Link

 Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az napviragszappan@gmail.com. 

 Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. 

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Szállítási feltételek, határidők 

 A megrendelt termékeket 5 munkanapon belül átadja a csomagküldő szolgálatnak, aki eljuttatja a vevő szállítási címére. Kivételt képeznek a weboldalukon feltüntetett és meghirdetett akciós időszakok, amikor a kiszállítás meghaladhatja a 5 munkanapot a megrendelés leadásától számítva, de nem több mint 14 nap. 

Az egyedi, vevő részére gyártott termékek szállítási teljesítése minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi. Kérjük, ha sérült, vagy felbontott csomagot kap, vetessen fel jegyzőkönyvet a kiszállítást végző vagy a csomagot átadó szakemberrel és értesítsen minket valamely elérhetőségünkön! 

 Csomagjainkat futár kézbesíti ezért kérjük, olyan szállítási címet adjon meg, ahol munkaidőben (hétköznapokon 8-17 óra között) át tudja venni megrendelését! 

 Tulajdonjog  

A megrendelt termékek a teljes összeg megfizetéséig Szolgáltató tulajdonában maradnak. 

Szállítási költségek: csomagajánlataink esetében a szállítási költséget átvállaljuk.

A webáruházunkban bankkártyás előre fizetés lehetséges.

A számlát elektronikus úton küldjük a vevőnek, a csomagban számla nem található.

Külföldi szállítási költségek: csomagküldést futárszolgálattal az Európai unió területére tudunk vállalni. A szállítási költség a csomag súlyától függ, ezért az összekészítés után kerül kiszámításra, melyet a küldés előtt kiszámlázunk és átutalásos fizetéssel várunk a megrendelőtől.

Vételár, fizetési feltételek 

 Az internetes áruházunkban megvásárolható árucikkek mellett feltüntetett ár az adott termék bruttó darabára (mely tartalmazza a forgalmi adót, ami 27%), mely a rendelés leadása és a kiszállítás teljesítése között nem változik. 

A megrendelés végösszege szintén bruttó forint összegként jelenik meg, mely tartalmazza a forgalmi adót 

 Az e-shopunkban leadott megrendelése elküldése után a vevő az üzenetben megadott e-mail címére egy értesítést kap az aktuális rendelése számával, dátumával, a termékek részletezésével és áraival, valamint a számla bruttó végösszegével. A megrendeléssel egy időben egy számla készül, mely rögtön kiküldésre kerül a vevőnek.

 A hétköznap délelőtt leadott megrendelések általában még a megrendelés napján feldolgozásra kerülnek és másnap, de legkésőbb 5 munkanapon belül, adjuk az összekészített és csomagolt megrendelést át a csomagküldő szolgálatok egyikének, aki eljuttatja azt a vevő szállítási címére. 

 Fizetés

 Webáruházunkban elektronikus bankártya elfogadással a Simple rendszeren keresztül fizethet.

Tájékoztató a bankkártyás fizetésről:

 Adatvédelmi irányelvek

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A www.napvirag.hu webáruház böngészése közben cookie-kat (sütiket) állítottunk be a böngészőjében. A sütik névtelen információkat tárolnak a webáruház használatáról, mint pl. a kosárba helyezett termékekről, kiválasztott nyelvről, valutáról. A sütik által lekérdezett adatok titkosítva vannak elmentve, amit a Szolgáltató szervere tud visszafejteni és értelmezni.

A weblap látogatóinak adatai 

 Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. 

 A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ Ön az oldalon történő böngészéssel, regisztrációval, megrendeléskori (regisztráció nélküli) adatközléssel, illetve az ajánlatokban, promóciókban, játékokban való részvétellel hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: - rendelés teljesítése, számlázása - beérkező megkeresések és felszólalások megválaszolása - ajánlatokban, promóciókban, játékokban való részvétel lebonyolítása - webáruház optimalizálása - piackutatás A felénk közölt személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivétel jelentenek a szállításért és a fizetés lebonyolításáért felelős szerződéses partnereink, akik ezen információk nélkül nem tudnák a megrendelést teljesíteni. Szerződéses partnereink a személyes információkat kizárólag a megrendelés teljesítésére használják fel. A Szolgáltató e-mailben és kiszállítási információk esetén SMS-ben is felveheti a Vásárlóval a kapcsolatot. Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet: Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást. Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszeren nem orvosolható, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az adatvédelmi politika módosítása A webáruházon szereplő adatokat, ide értve az Általános Szerződési Feltételeket és jelen Adatvédelmi irányelveket, a Szolgáltató bármikor előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. 

A módosítások a webáruházban történő közzétételtől azonnal érvénybe lépnek. A webáruház további felhasználásával elfogadod a módosításokat. Adatvédelmi nyilatkozat Az Ön által megadott adatokat a Conwell Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Conwell Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. További információkat adatvédelmünkről az Adatkezelési tájékoztató menüpontban találsz. 

 Az információk tulajdonjoga 

 Kijelentjük, hogy Conwell Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.napvirag.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. Nyilatkozat A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Üzemeltető általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.